نمرات شیمی کلاس چهارم ریاضی دبیرستان شهید ذاکری بندرعباس در 22 اردیبهشت ماه 1397

مراد 14                        تخت 14/5        شایان جنب گلنار   11

مرید 14/5                     خدام 18/75

مقدس 11                      رضا   9/25

یوسف 12/5                کووووووورد  13/75

عماد افروغ 12/5            روا  15/75

گرگ 12                      جابر بن حیان   16/5

حووووووووووووور 19/75       دست های گلناری   13/75

بهرام چوبین  19/75          وحید   13/75

تاج خ......ه  مال    10           طبیب    9